Now ONLINE!

现在在线!

இப்போது ஆன்லைனில்!

Sekarang dalam talian!

Trực tuyến ngay bây giờ

Free English Classes for Adult Learners

免费成人英语课程

பெரியவர்களுக்கு இலவச ஆங்கில வகுப்புகள்

Kelas Bahasa Inggeris Percuma untuk Dewasa

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho người lớn

Who is this for?

Foreigners and Singaporeans who wish to improve their English language skills.  This course is for adult learners of English as a second language.

Course Levels

There are currently 3 classes opened for enrolment. Applicants will first be assessed to determine a suitable level for them to join.

  • Beginnner Class

For those who only speak and understand very little English.

  • Elementary Class

For those who understand simple English but are unable to speak beyond one or two sentences.

  • Pre-Intermediate Class

For those who understand and speak simple English but want to be more fluent.

Course Days/Venue

We follow the Singapore Ministry of Education term break schedules, public holidays and term/semester breaks.

Due to current COVID-19 pandemic, our classes are now conducted online on Friday evenings from 7:30pm to 9pm.  Please register for classes using the online form below if you want to join us and learn English together.

Duration/Fee

The course follows a 2-year syllabus and is FREE for those who are committed to attend classes. Students pay only the subsidised rate for a course book.

How can you apply?

We welcome you to submit online the form at the bottom of this page, and we will contact you soon after.  For enquiries, please call the church office at 6765 2209 or email us at office@mci.org.sg

谁可以申请?

外国人和新加坡人都可以申请。本课程适合成人英语第二语言学习者。

课程班级

目前有3个班的级别。我们会向新学生提供入学评估,以确定适合入学的班级。

  • 初级班

适合不太懂英语的初学者。

  • 初学班

适合那些理解简单英语但无法表达自己超过一两句话的人。

  • 前中级班

适合那些能说并理解简单英语但不流利的人。

课程日期与地点

基本上我们的课程日和休假日都遵循新加坡教育部学校假期时间表。

目前,鉴于COVID-19的情况,我们的课程在周五晚上七点半至九点在线进行。

​学费/学期

该课程遵循2年的教学大纲。请致力于参加2年免费英语课程。学生只需支付已补贴的课程书。

怎么申请?

您可以填写本页底部的在线申请表格,我们会与您联系。如有查询,您可致电 6765 2209 与我们的教会办公室联络,或邮件office@mci.org.sg 与我们联络。

Share This 分享

PDPA Statement:

By submitting your online registration, you consent to the collection, use, retention and disclosure of your personal data indicated in the document by MCI for this event.

Lớp học dành cho ai?

Người nước ngoài và người bản địa có nhu cầu cải thiện khả năng sử dụng Tiếng Anh. Khoá học này dành cho những người lớn học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. 


Các khoá học bao gồm

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp 3 lớp học để học sinh có thể đăng kí nhập học. Học sinh sẽ được đánh giá kĩ năng sử dụng Tiếng Anh để quyết định lớp học với mức độ nào là phù hợp.

  • Lớp học dành cho người mới bắt đầu (Beginner Class):

Dành cho những người chỉ có thể nói và hiểu rất ít Tiếng Anh.

  • Lớp học sơ cấp (Elementary class):

Dành cho những người có thể hiểu và nói Tiếng Anh một cách đơn giản nhưng không thể nói nhiều hơn một hoặc hai câu.

  • Lớp học trình độ trung bình (Pre-Intermediate Class):

Dành cho những người có thể hiểu và nói Tiếng Anh đơn giản nhưng muốn được giao tiếp thành thạo hơn.

Lịch học và địa điểm

Chúng tôi sử dụng lịch nghỉ học của Bộ Giáo dục Singapore:  ngày nghỉ lễ và nghỉ học kỳ.

Thông thường, các lớp học được tổ chức vào các tối thứ Sáu (7:00 tối đến 9:00 tối) tại The Methodist Church of the Incarnation. Nhấn vào đây để biết chi tiết vị trí.

Do đại dịch COVID-19 hiện tại, các lớp học của chúng tôi hiện được tiến hành trực tuyến vào các tối thứ Sáu, từ 7:30 tối đến 9:00 tối. Vui lòng đăng ký các lớp học bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến dưới đây nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi và học tiếng Anh cùng nhau.

Thời gian của khoá học và học phí

Khóa học theo giáo trình 2 năm và MIỄN PHÍ cho những người cam kết tham gia các lớp học. Sinh viên chỉ phải chi trả một khoản phí đã được trợ cấp cho tài liệu của khoá học.

Cách đăng kí khoá học

Chúng tôi hoan nghênh bạn điền vào biểu mẫu ở cuối trang này, gửi trực tuyến và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau đó. Mọi thắc mắc, xin vui lòng gọi cho văn phòng nhà thờ tại 6765 2209 hoặc gửi email cho chúng tôi tại office@mci.org.sg